Články

Slovo ředitele

 

Vážení rodiče,

končí doba výletů a z pohledu školního roku nás čeká jeho náročný závěr, který je spojený s hodnocením, akademií a loučením s deváťáky.

Z pohledu života školy můžu říct, že končící školní rok byl velmi pestrý. Kromě běžných školních dní absolvovaly děti úvodní motivační a závěrečné školní výlety, exkurze, projektové dny, kulturní představení, soutěže, besedy… Díky příznivějším sněhovým podmínkám se mohli především žáci 7. ročníku zúčastnit lyžařských kurzů, běžeckého i sjezdového. Škola již tradičně uspořádala matematickou soutěž pro žáky 4. tříd a fotbalový halový turnaj žáků I. stupně Formela Cup. Ve spolupráci s Radou rodičů proběhl každoroční Vánoční jarmark a Prima třída. Mimo jiné i díky realizovaným projektům měli žáci možnost navštěvovat spoustu zajímavých kroužků a využívat nabídky odpoledního doučování. Vybraní žáci v průběhu roku mapovali život „našich sousedů“ v rámci projektu Paměť národa. Zámek ve spolupráci se školou zrealizoval zdařilou akci Děti dětem, kde byli žáci 5. ročníku pasováni do role průvodců. Mnoho našich žáků velmi úspěšně reprezentovalo školu ve vědomostních a sportovních soutěžích za hranicemi regionu. Mezi největší úspěchy určitě patří 3. místo v republikovém finále v košíkové dívek. Podrobněji se o nich, ale i o dalších zajímavostech ze života školy dozvíte více na jiném místě těchto stránek.

Přes velké problémy, které přináší postupně měnící se skladba obyvatelstva, spojená s nárůstem žáků z prostředí s odlišnými kulturními a životními podmínkami, máme všichni zaměstnanci školy zájem na tom, aby Vaše děti byly spokojené a aby se práce naší školy dále zkvalitňovala. K tomu by měla sloužit i podrobně zpracovaná nová koncepce rozvoje školy na období září 2017 až srpen 2022, která vychází mimo jiné i z vašich požadavků. Jako velkou prioritu školy vidím v maximální podpoře žáků nadaných, bezproblémových a žáků podporovaných svými rodiči. S tím také souvisí zajištění bezpečného klimatu a pohodové pracovní atmosféry ve třídách. Byť jsou naše kompetence omezené mnohými byrokratickými a jinými překážkami, budeme se snažit ještě intenzivněji a tvrdě řešit problémové žáky a jejich rodiče. K tomu by nám mělo pomoct zkvalitnění práce poradenského pracoviště školy. V tomto směru rozdělíme funkci výchovného poradce na dva. Jeden bude pro I. a druhý pro II. stupeň školy. Oba pak budou úzce spolupracovat s metodikem prevence, vedením školy a ostatními pedagogy. V případě potřeby budeme i nadále k jednáním přibírat OSPOD a případně Policii ČR.  

Vážím si všech rodičů podporujících své děti a spolupracujících se školou. Vážím si práce Rady rodičů, velmi jí tímto děkuji, současně také všem rodičům, kteří se snaží škole jakkoliv pomáhat. V této souvislosti chci podotknout, že vedení školy v Javorníku se snažilo být otevřené jak k žákům a rodičům, tak i k široké veřejnosti. Mým zájmem je, aby tomu bylo tak i nadále. Pokud Vás něco zajímá nebo trápí, vždy si na Vás rádi uděláme čas.

Vzhledem k tomu, že ještě nemáme uzavřený školní rok starý a nový je ve stádiu příprav, nechci nějak předcházet. Momentálně nevíme, jaká bude naplněnost tříd. O případných změnách a novinkách Vás budeme informovat na začátku a v průběhu školního roku nového. Uvidíme, co všechno nám přinese.

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem krásné prázdniny a hezkou dovolenou.

                                                                                                              Mgr. Marek Bury, ředitel školy


Mgr. Marek Bury, ředitel školy